SZTUKA DESIGNU

Konkurs zakończony

Opis konkursu

IDEA KONKURSU

Poszukiwanie i wspieranie kreatywnych projektantów wzornictwa, a także wdrożenie ich pomysłów do otaczającej nas przestrzeni.

ZADANIE

Dla Uczestników konkursu jest przygotowanie i zgłoszenie do 11.06.2015 r projektu koncepcyjnego mebla lub elementu wystroju wnętrza tj. (komoda, stół, stolik, krzesło, wieszak stojący).
 
Dla SteelDeco wybranie najlepszych projektów nagrodzenie autorów tych koncepcji i wdrożenie ich do produkcji w celu wprowadzenia do otaczającej nas przestrzeni.
 
Dla Użytkowników odwiedzających stronę głosowanie na najlepszą pracę w okresie od 12.06.2015 do 25.06.2015, uzyskane głosy to jedno z czterech kryteriów wyboru projektów.

TERMINARZ KONKURSU

Termin nadsyłania prac: od 12.05.2015 do 11.06.2015 r.
Termin upublicznienia prac na stronie steeldeco.pl: 12.06.2015 r.
Termin głosowania przez odwiedzających stronę steeldeco.pl: od 12.06.2015 do 25.06.2015 r.
Termin obrad jury: 26.06.2015 r.
Ogłoszenie wyników: 29.06.2015 r.

UCZESTNICY

Studenci I i II stopnia kierunków projektowych, artystycznych i pokrewnych, a także absolwentów tych uczelni.

Nagrody

Nagrody przyznawane dla najlepszych prac według oceny jury, zgodnie z kryteriami zapisanymi w pkt 7 regulaminu.

Nagroda za I m-ce:

- nagroda pieniężna 3 500 zł brutto;
- możliwość uczestniczenia w prototypowaniu projektu;
- możliwość odbycia minimum 1 miesięcznego płatnego stażu w SteelDeco;
- popularyzacja  w serwisie "urzadzamy.pl";
- popularyzacja na www.steeldeco.pl.


Wyróżnienie:

- nagroda pieniężna 1500 zł brutto
- możliwość uczestniczenia w prototypowaniu projektu;
- popularyzacja w serwisie "urzadzamy.pl";
- popularyzacja na www.steeldeco.pl.

Warunkiem otrzymania nagród jest przekazanie na rzecz SteelDeco sp. z o.o. przez Autora całości autorskich praw majątkowych do nagrodzonej pracy.

Zasady

TERMINARZ KONKURSU

Termin nadsyłania prac od 12.05.2015 do 11.06.2015 r.
Termin upublicznienia prac na stronie steeldeco.pl 12.06.2015 r.
Termin głosowania przez odwiedzających stronę steeldeco.pl od 12.06.2015 do 25.06.2015 r.
Termin obrad jury: 26.06.2015 r.
Ogłoszenie wyników: 29.06.2015 r.

FORMA ZGŁOSZENIA PROJEKTU

W celu zgłoszenia projektu wymagane jest utworzenie konta projektanta w serwisie steeldeco.pl.
Utworzenie konta projektanta i zgłoszenie pracy do konkursu jest bezpłatne. 
Dodanie pracy odbywa się na www.steeldeco.pl na podstronie steeldeco.pl/konkursy/6/  (dostępna z Twojego konta w serwisie, a także z paska dolnego).

Prace będą publicznie dostępne od 12.06.2015 roku. Od tego momentu nie będzie już możliwości ani dodania zmiany pracy. Rozpocznie się natomiast możliwość głosowania.


WYMOGI FUNKCJONALNO - TECHNICZNE PROJEKTU

Projekt mebla powinien uwzględniać jego walory estetyczne, funkcjonalne oraz użytkowe a ponadto materiałem składowym projektu powinien być metal (blacha poddana obróbce plastycznej oraz malowana). 
Możliwe do wykorzystania rodzaje obróbki blachy stalowej to spawanie, zgrzewanie, cięcie i spawanie laserem w tym laserem 3D, gięcie rur i profili. Istnieje możliwość wykorzystania także innych materiałów tj. MDF lakierowany, czy drewno.


KRYTERIA OCENY

wartości projektowe: oryginalność, nowatorstwo koncepcji i walory estetyczne 5 pkt.
 funkcjonalność i użytkowoś 5 pkt.

dopasowanie do wizerunku marki SteelDeco w tym zastosowanie metalu jako głównego materiału

5 pkt.

ilość głosów jakie zdobył projekt w głosowaniu na www.steeldeco.pl 
na podstronie konkursu. Głosy mogą być oddawane przez odwiedzających serwis. 
Zastrzega się, że jeden użytkownik serwisu może oddać maksymalnie jeden głos
(sposób wyliczania opsiany w regulaminie)

5 pkt.
 
Maksymalna liczba punktów: 20 pkt.

JURY KONKURSU

  • Maja Różańska, Projektant Wnętrz studia podyplomowe na ASP w Łodzi.
  • Piotr Nowakowski, Główny Technolog SteelDeco sp. z o.o.
  • Magdalena Durko, Prezes SteelDeco sp. z o.o.

 

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU " SZTUKA DESIGNU"

 

1. IDEA KONKURSU - poszukiwanie i wspieranie kreatywnych projektantów wzornictwa, a także wdrożenie  ich pomysłów do otaczającej nas przestrzeni.

2. ZADANIE DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

Wykonanie projektu koncepcyjnego mebla lub elementu wystroju wnętrza tj. (komoda, stół, stolik, krzesło, wieszak stojący).

3. WYMOGI FUNKCJONALNO - TECHNICZNE

Projekt mebla powinien uwzględniać jego walory estetyczne, funkcjonalne oraz użytkowe a ponadto materiałem składowym projektu powinien być metal (blacha poddana obróbce plastycznej oraz malowana). 
Możliwe do wykorzystania rodzaje obróbki blachy stalowej to spawanie, zgrzewanie, cięcie i spawanie laserem w tym laserem 3D, gięcie rur i profili. Możliwość wykorzystania także innych materiałów tj. MDF lakierowany, czy drewno.

W projekcie koncepcyjnym nie są wymagane projekty ewentualnych instalacji czy mechanizmów, ale w opisie należy podać sposób ich rozwiązania i przewidzieć możliwość realizacji.

4. KATALOG NAGRÓD

Nagrody przyznawane dla najlepszych prac według oceny jury, zgodnie z kryteriami zapisanymi w pkt 7 niniejszego regulaminu.

 I m-ce:
- nagrodzą pieniężna 3 500 zł brutto;
- możliwość uczestniczenia w prototypowaniu;
- możliwość odbycia minimum 1 miesięcznego płatnego stażu w SteelDeco;
- popularyzacja  w serwisie "urzadzamy.pl";
- popularyzacja na www.steeldeco.pl.

Wyróżnienie:
- nagroda pieniężna 1500 zł brutto;
- możliwość uczestniczenia w prototypowaniu;
- popularyzacja w serwisie "urzadzamy.pl";
- popularyzacja na www.steeldeco.pl.

Warunkiem otrzymania nagród jest przekazanie na rzecz SteelDeco sp. z o.o. przez Autora całości autorskich praw majątkowych do nagrodzonej pracy.

5. ORGANIZATOR

Fair Business Consulting Maria Konieczna
ul. Aleksandrowska 24/41
91-120 Łódź
NIP: 829-168-18-70

W imieniu i na rzecz:

STEELDECO SPÓŁKA Z O.O.
ul. Piotrkowska 10/12
95-070 Aleksandrów Łódzki
NIP : 7322170214

6. TERMINARZ KONKURSU

Termin nadsyłania prac: od 12.05.2015 do 11.06.2015 r.
Termin upublicznienia prac na stronie steeldeco.pl: 12.06.2015 r.
Termin głosowania przez odwiedzających stronę steeldeco.pl: od 12.06.2015 do 25.06.2015 r.
Termin obrad jury: 26.06.2015 r.
Ogłoszenie wyników: 29.06.2015 r.

7. KRYTERIA OCENY

Poniższe kryteria stanowią podstawę do uzyskania nagród określonych w pkt. 4 niniejszego regulaminu.

a. wartości projektowe: oryginalność, nowatorstwo koncepcji i walory estetyczne - 5 pkt.
b. funkcjonalność i użytkowość - 5 pkt.
c. dopasowanie do wizerunku marki SteelDeco w tym zastosowanie metalu jako głównego materiału - 5 pkt.
d. ilość głosów jakie zdobył projekt w głosowaniu na www.steeldeco.pl na podstronie konkursu. Głosy mogą być oddawane przez odwiedzających serwis. Zastrzega się, że jeden użytkownik serwisu może oddać maksymalnie jeden głos - 5 pkt.

Maksymalna liczba punktów: 20 pkt.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, kryterium opisane w punkcie d jest rozstrzygające.

Wzór do wyliczenia punktów dla kryterium opisanym w pkt. d:

Uyskany wynik dla kryterium d = Liczba głosów dla ocenianej pracy/ Liczba głosów dla najlepszej pracy w ocenie użytkowników serwisu SteelDeco.pl x 5 pkt.                          

Uzyskana liczba punktów dla kryterium opisanym w pkt. d zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku. 
Dla pozostałych kryteriów (a, b, c) przyznawane są punkty w liczbach całkowitych.

8. KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW

Konkurs skierowany jest do studentów I i II stopnia kierunków projektowych, artystycznych i pokrewnych, a także absolwentów tych uczelni. Warunek ten może być weryfikowany przez Organizatora na etapie zgłaszania prac bądź już w trakcie ich oceny i wyłonienia zwycięzców.

9. WARUNKI OGÓLNE

9.1 Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne, które spełniają warunek opisany w pkt 8. Z udziału ponadto wyłączeni są pracownicy Organizatora Konkursu i członkowie ich najbliższej rodziny.

9.2 Udział w Konkursie jest bezpłatny.

9.3 Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.

9.4 Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość podanych przez siebie danych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z prawdą.

9.5 W Konkursie mogą wziąć udział także zespoły projektowe, w skład których wchodzi więcej niż jedna osoba fizyczna. Zespół uznany jest za pojedynczego uczestnika i wyznacza osobę, która go reprezentuje.

9.6 Każdy Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac i że nie naruszają one w żaden sposób praw bądź dóbr osób trzecich.

9.7 Uczestnicy konkursu zgłaszając swoją prace w sytuacji kiedy ta okaże się zwycięska, tzn. zdobędzie jedną z dwóch nagród o których mowa w pkt. 5 regulaminu, zobowiązują się do bezpłatnego przekazania autorskich praw majątkowych do tej pracy. Przekazanie do nagrodzonej pracy całości autorskich praw majątkowych na rzecz Organizatora konkursu zrealizowane będzie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności: powielanie, utrwalenie, wytwarzanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy utworów w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. a także wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, użyczenie, najem, dzierżawa, udzielenie  licencji na wykorzystanie, rozpowszechnianie utworu, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a także jego wprowadzenie do oferty handlowej i wytwarzanie (produkowanie) oraz sprzedaż w dowolnej liczbie egzemplarzy. Na mocy niniejszego Regulaminu SteelDeco sp. z o.o. uprawnione jest także do przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów na osoby trzecie z możliwością przeniesienia na kolejne podmioty.

9.8 Akceptując regulamin, Zwycięzca Konkursu przenosi na SteelDeco sp. z o.o. prawo do wyrażenia zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich, o których mowa w art.2 i art. 46  Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa powyżej w tym art. 50 Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na to, by prawa autorskie do wszelkich przeróbek i adaptacji (w tym prawo do korzystania z nich i dysponowania nimi)  stanowiły wyłączną własność SteelDeco sp. z o.o. na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r.

9.9 Przystąpienie do konkursu i zgłoszenie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

9.10. Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na podanie ich danych osobowych (imię, nazwisko) do publicznej wiadomości w związku z ogłoszeniem wyników.

9.11. Nie ogranicza się liczby prac nadesłanych przez jednego autora lub zespół projektowy.

9.12. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko projekty wykonane osobiście przez Uczestnika, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe.

9.13. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, zdjęć stanowiących galerię projektu (zgłaszanej pracy) i informacji o uczestniczeniu w konkursie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu.

Z pominięciem prac nagrodzonych, Organizator ani żaden inny podmiot nie uzyskują żadnych  praw do prac konkursowych aniżeli tych opisanych w niniejszym punkcie. Wyłączając prace nagrodzone, całość praw majątkowych do zgłoszonych prac pozostaje własnością twórcy.

10. FORMA ZGŁOSZENIA PROJEKTU

W celu zgłoszenia projektu wymagane jest utworzenie konta projektanta w serwisie steeldeco.pl.
Utworzenie konta projektanta i zgłoszenie pracy do konkursu jest bezpłatne. 
Dodanie pracy odbywa się na www.steeldeco.pl na podstronie steeldeco.pl/konkursy/6/  (dostępna z Twojego konta w serwisie, a także paska dolnego).

Zgłaszając pracę należy wprowadzić:
a) nazwę pracy
b) opis pracy 
c) galerie, maksymalnie 5 zdjęć w formacie 556 x 400 pikseli, min 72 dpi (format jpg), a w przypadku większego dpi wprost proporcjonalne zwiększone piksele, z czego jedno ze zdjęć powinno stanowić projekt koncepcyjny, który będzie zawierał:
- przekroje produktu,
- wymiary wszystkich elementów,
- opis proponowanych materiałów,
- sugerowana kolorystyka.
d) inne istotne informacje niezbędne do wykonania prototypu.

W przypadku kiedy zaproponowana powyżej formuła zgłaszania prac uniemożliwi przekazanie wszystkich informacji stanowiących część projektu koncepcyjnego, możliwe jest przesłanie tych informacji mailem na adres konkurs@steeldeco.pl. Informacje te będą stanowiły uzupełnienie zgłoszenia pracy i będą brane pod uwagę w trakcie obrad jury.

11. JURY KONKURSU

  • Maja Różańska, Projektant Wnętrz studia podyplomowe na ASP w Łodzi.
  • Piotr Nowakowski, Główny Technolog SteelDeco sp. z o.o.
  • Magdalena Durko, Prezes SteelDeco sp. z o.o.

12. UWAGI

12.1. Organizator zastrzega sobie prawo zdyskwalifikowania prac niespełniających wymogów lub niemożliwych do wykonania.
12.2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli żadna z nadesłanych prac nie zostanie wybrana przez jury.

O co chodzi?


 OD POMYSŁU DO PRODUKTU


Stwórz niepowtarzalny, oryginalny a zarazem funkcjonalny projekt mebla, popuść wodze fantazji i sprawdź się jako profesjonalny projektant mebli.

Konkursy projektowe to szansa dla każdego, również dla Ciebie, na pokazanie swojego talentu, ogromnej kreatywności, a także zdobycie atrakcyjnych nagród i wygranie płatnego stażu.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW


 

I M-CE - KOMODA PINNE - 16,66 pkt

 

KRYTERIA OCENY

wartości projektowe: oryginalność, nowatorstwo koncepcji i walory estetyczne 3 pkt.
 funkcjonalność i użytkowość 3,66 pkt.

dopasowanie do wizerunku marki SteelDeco w tym zastosowanie metalu jako głównego materiału

5 pkt.

ilość głosów jakie zdobył projekt w głosowaniu na www.steeldeco.pl 
na podstronie konkursu. Głosy mogą być oddawane przez odwiedzających serwis. 
Zastrzega się, że jeden użytkownik serwisu może oddać maksymalnie jeden głos
(sposób wyliczania opsiany w regulaminie)

5 pkt.

 

 

WYRÓŻNIENIE - WAFEL - 13,34 pkt

 

KRYTERIA OCENY

 

wartości projektowe: oryginalność, nowatorstwo koncepcji i walory estetyczne 4,33 pkt.
 funkcjonalność i użytkowoś 4,33 pkt.

dopasowanie do wizerunku marki SteelDeco w tym zastosowanie metalu jako głównego materiału

4,66 pkt.

ilość głosów jakie zdobył projekt w głosowaniu na www.steeldeco.pl 
na podstronie konkursu. Głosy mogą być oddawane przez odwiedzających serwis. 
Zastrzega się, że jeden użytkownik serwisu może oddać maksymalnie jeden głos
(sposób wyliczania opsiany w regulaminie)

0,02 pkt.

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY.

Z autorami nagrodzonych prac skontaktujemy się niezwłocznie w celu wręczenia nagród.

 

 

Zgłoszone prace