Regulamin

Spis treści

1. Definicje

1.1. USŁUGODAWCA - SteelDeco sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000426718 nr NIP 7322170214 nr REGON 101437718, adres 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 10/12 adres poczty elektronicznej: kontakt@SteelDeco.pl, numer telefonu: 513 084 770, kapitał zakładowy 5000 zł w całości opłacony.

1.2. SERWIS - Serwis Usługodawcy działający on-line pod adresem internetowym www.SteelDeco.pl w ramach którego organizowane są Transakcje oraz świadczone inne usługi związane z Transakcjami dotyczącymi Produktów, a także projektów. Serwis ma charakter częściowo otwarty przez co należy rozumieć:
- otwarty dostęp Użytkowników po stronie Kupujących,
- otwarty dostęp Użytkowników po stronie sprzedających Projekty,
- ograniczony dostęp po stronie sprzedawców Produktów mebli, rozumiany jako konieczność weryfikacji przez Usługodawcę partnerów i tradycyjnej zawierania z nimi umówi w formie pisemnej w rozumieniu art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego.

1.3. ADMINISTRATOR - osoba fizyczna działająca w ramach Serwisu w imieniu Usługodawcy.

1.4. PRODUKT - rzecz w postaci Produktu meblowego, który może być przedmiotem transakcji w ramach Serwisu

1.5. PROJEKT - Projekt mebla, do którego autorskie prawa majątkowego których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006r., Dz.U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), mogą być przedmiotem Transakcji w ramach Serwisu.

1.6. KATALOG - dział serwisu w którym dostępne są oferty Produktów z wyłączeniem Produktów stanowiących usługę wyprodukowania Projektu z opcją wykonania.

1.7. SKU - unikalny indeks Produktu dostępnego w katalogu, określający całość jego charakterystyki.

1.8. TOWAR - Produkt lub Projekt.

1.9. UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis.

1.10. PROJEKTANT - Użytkownik oferujący do sprzedaży w ramach serwisu Projekty bądź korzystający z funkcji ich prezentacji.

1.11. KONTO PROJEKTANTA - konto Użytkownika, które posiada dodatkowe uprawnienia do sprzedaży Projektów.

1.12. STATUS ZAUFANEGO PROJEKTANTA - status nadawany przez Administratora, który uprawnia do wystawiania Projektu bez konieczności uzyskania akceptacji Administratora.

1.13. PRODUCENT - Użytkownik serwisu uprawniony do sprzedaży Produktów. Dostęp do uprawnień producenta jest ograniczony dla podmiotów zweryfikowanych przez Usługodawcę, a zasady współpracy są określone odrębną umową, która odzwierciedla konieczność spełnienia warunków i wymagań określonych w niniejszym regulaminie dotyczących Producenta.

1.14. TRANSAKCJA - zespół czynności zmierzających do zawarcia umowy Sprzedaży.

1.15. SPRZEDAJĄCY - Producent lub Projektant, który wystawił Towar na sprzedaż bądź.

1.16. LICYTANT - Użytkownik, który złożył ofertę kupna praw do Projektu w ramach licytacji w trakcie Transakcji licytacyjnej

1.17. USŁUGA - Usługa świadczona Użytkownikowi przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

1.18. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).

1.19. DZIEŃ ROBOCZY - każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.20. KONTO UŻYTKOWNIKA - oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika baza, w której gromadzone są dane Użytkownika służące do realizacji składanych przez niego Zamówień, a także w przypadku Projektanta sprzedaż Projektów.

1.21. NEWSLETTER - elektroniczna usługa dystrybucyjna, świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie treści dotyczące Serwisu.

1.22. POLITYKA PRYWATNOŚCI - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników stanowiący integralną część Regulaminu w formie Załącznika nr 1 do Regulaminu.

1.23. KARTA PRODUKTU i PPROJEKTU - Strona Serwisu, na której wyświetlane są szczegółowe informacje (cechy) dotyczące konkretnego Produktu bądź Projektu.

1.24. KONFIGURATOR 3D - udostępniony w SERWISIE konfigurator Produktu działający w technologii flash, którego funkcjonalności pozwalają na zmianę cech Produktu, mogących mieć bezpośredni wpływ na generowaną cenę końcową, czas dostawy i inne.

1.25. PRODUKT NA INDYWIDULANE ZAMÓWIENIE - to Produkt oznaczony w Serwisie jako „Produkt wykonany według specyfikacji klienta”, oznaczony na skutek dokonanej przez Klienta konfiguracji Produktu. Przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Oznaczony w ten sposób przez Sprzedawcę Produkt wyłącza prawo do dokonania jego zwrotu przez Konsumenta w myśl art. 38 ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta. W przypadku rezygnacji z Zamówienia takiego Produktu, Konsument ponosi koszty proporcjonalne do spełnionego przez Sprzedawcę świadczenia (wyprodukowania Towaru).

1.26. PRODUKT Z SZYBKA REALIZACJĄ - to Produkt scharakteryzowany unikalnym SKU, dla którego termin realizacji zamówienia wynosi nie dłużej niż 7 dni, przy czym szczegółowy termin określony jest w karcie tego Produktu.

1.27. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - Kilkuetapowy Formularz, którego wypełnienie jest warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie na Produkty a także Projekty sprzedawane inaczej aniżeli za pomocą aukcji.

1.28. PROCES ZAKUPU proces realizowany z wykorzystaniem Formularza Zamówienia.

1.29. SUMA CZĘŚCIOWA - suma wszystkich cen za dodane do Koszyka, skonfigurowane przez Użytkownika Towary i innych kosztów (np. koszty dostawy), czy korzyści w postaci rabatów, przypisanych do jednego Sprzedającego.

1.30. SUMA ŁĄCZNA - suma dla sum częściowych zamówienia określa OSTATECZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA do wszystkich Sprzedających wskazana w formularzy zamówienia na etapie zamówienie. Ostateczna wartość Zamówienia obejmuje sumę cen wszystkich Towarów dodanych do Koszyka, naliczoną cenę za dostawę oraz wybrany sposób płatności, po odliczeniu uzyskanych rabatów na Koszyk i Dostawę.

1.31. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę zamawianego Towaru, a także sposób dostawy oraz wybrany sposób zapłaty za Towar.

1.32. UMOWA SPRZEDAŻY - zawierana na odległość lub poza lokalem Sprzedawcy umowa cywilnoprawna, przenosząca własność rzeczy ze Sprzedawcy na Kupującego. Doręczenie przez Sprzedającego Użytkownikowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Serwisie) Potwierdzenia Zamówienia w formie email jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży dla Produktów. Umowa zawierana jest wyłącznie w języku polskim. W przypadku sprzedaży Projektów wymagane jest zawarcie umowy w formie pisemnej.

1.33. PROJEKT Z OPCJĄ WYKONANIA - jest to Projekt mebla dla którego w sytuacji znalezienia przez Usługodawcę Producenta zainteresowanego wyprodukowaniem tego Projektu istnieje możliwość zakupu za pośrednictwem Serwisu zarówno samego Projektu na zasadzie licencji niewyłącznej, jak również Projektu i usługi jego wyprodukowania. W przypadku zakupu usługi wyprodukowania jednej bądź większej ilości sztuk wymagany jest zakup licencji niewyłącznej w odpowiedniej liczbie sztuk. Zakup opcji realizacji dla Projektu jest możliwy tylko w chwili zakupu Projektu, przy czym w takiej sytuacji liczba Projektów i realizacji musi być równa.

2. Towary i ich opisy

2.1. Ceny Towarów:

2.1.1. Wszystkie ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki w tym wszystkie podatki z tytułu sprzedaży Towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.1.2. W koszyku prezentowana jest zawsze ostateczna cena Produktu w wybranym wariancie SKU.

2.1.3. Podana cena Produktu może ulec obniżeniu w koszyku w przypadku zastosowania narzędzi promocji.

2.1.4. Ceny podane w Zamówieniu są dla obu Stron wiążące w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia i nie mogą ulec zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Kupującego Zamówienia.

2.2. Opis Towarów

2.2.1. Informacje o Towarach podane w Serwisie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią ofertę handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

2.2.2. Za opisy Towarów ponoszą odpowiedzialność Podmioty oferujące i sprzedające te Towary.

2.2.3. Opis Towaru musi być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników.

2.2.4. Projektant sprzedający Projekt odpowiada za zgodność wszystkich informacji, które stanowią opis oferty Projektu i za postępowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006r., Dz.U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

2.2.5. Informacje zawarte w opisie Projektu i ofercie mogą dotyczyć wyłącznie przedmiotu danej Transakcji.

2.2.6. Treści zamieszczone w opisie Projektu i ofercie dotyczącej tego Projektu powinny być prezentowane w języku polskim i nie mogą zawierać treści obraźliwych bądź takich, które mogłyby zostać uznane za naruszające dobre obyczaje.

2.3. Projektanci zobowiązują się do:

2.3.1. wystawiania do sprzedaży jedynie Projektów mebli.

2.3.2. przestrzegania zakazu oferowania innych przedmiotów, Produktów i usług, które nie spełnią definicji Projektu, w formie bezpłatnego dodatku bądź w jakikolwiek inny sposób polegający na dołączeniu do przedmiotu transakcji. Niniejszy punkt nie dotyczy Projektów z opcją wykonania, które zakładają zakup Projektu a także usługi wykonania Produktu zgodnie z Projektem, dla której warunki ustala Administrator.

3. Rejestracja do serwisu i typy kont klienta

3.1. Rozróżnia się trzy typy kont Użytkownika:

3.1.1. konto zwykłe, dla użytkowników zainteresowanych dokonaniem zakupów dostępnych w Serwisie Produktów lub Projektów. Konto to umożliwia zawarcie umowy sprzedaży.

3.1.2. konto Projektanta, które posiada funkcjonalności takie jak konto zwykłe, a umożliwia dodatkowo wystawienie i sprzedaż Projektów na rzecz Użytkowników serwisu. Wyróżnia się dwa typy kont Projektanta: Projektanta zaufanego i Projektanta niezaufanego. Status Projektanta zaufanego uzależniony jest od stażu w serwisie, a także ilości zamieszczonych Projektów i ewentualnych uwag do tych Projektów ze strony administratora. W przypadku Projektanta niezaufanego przy zamieszczeniu Projektu w serwisie w celu uzyskania statusu Projektu widocznego konieczne jest uzyskanie zgody Administratora. Ma to na celu dbałość o treści zamieszczane w serwisie.

3.1.3. konto producenta, które umożliwia produkcję i sprzedaż Produktów na rzecz Użytkowników serwisu. Konto producenta jest tworzone przez Administratora i wymaga podpisania umowy o współpracy. Założenie takiego konta jest poprzedzone weryfikacją zdolności produkcyjnych producenta, co ma zagwarantować wykonawstwo Produktów na najwyższym poziomie jakości.

3.2. Rejestracja do serwisu i zmiana danych:

3.2.1. W celu dokonania zakupu w ramach Serwisu, a także wystawiania Projektu dla konta Projektanta, wymagana jest pełna rejestracja w Serwisie.

3.2.2. Użytkownik w celu dokonania rejestracji powinien skorzystać z formularza rejestracji. Podczas rejestracji Użytkownik podaje dane:

 • adres email niezbędny do przesłania linku aktywacyjnego,
 • hasło – hasło musi się składać z 8 znaków, w tym musi zawierać dużą literę oraz co najmniej jedną cyfrę.
3.2.3. Na podstawie powyższych danych na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej zostaje przekazany link aktywacyjny, który umożliwia aktywację konta i ma na celu weryfikację przedstawionych danych.

3.3. Konto zawiera dane  podane przez Użytkownika podczas rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z formularza o nazwie „Ustawienia” dostępnego w „Twoje konto”.

3.4. Dane niepełne lub nieprawdziwe Użytkownik podaje na własną odpowiedzialność, tj. odpowiada za wynikłe stąd następstwa, w tym ewentualne szkody wyrządzone w ten sposób.

3.5. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta

3.6. Udostępnianie danych w serwisie:

3.6.1. Projektant w serwisie identyfikowany jest z wykorzystaniem wprowadzonej nazwy Projektanta a także danych teleadresowych

3.6.2. Użytkownik konta zwykłego w chwili licytacji Projektu godzi się na udostępnienie w Serwisie swoich danych w tym w szczególności adresu mailowego. W chwili zakupu Projektu pełne dane teleadresowe są automatycznie uzupełniane do umowy sprzedaży Projektu i strona sprzedająca ma do nich pełen wgląd.

3.6.3. W przypadku zakupu Produktów w serwisie dane udostępniane są jedynie Administratorowi oraz stronie sprzedającej, którą jest wybrany producent.

3.6.4. Dane Sprzedającego dostępne są:

3.6.5. W przypadku aukcji Projektów w formie licytacji na stronie (profilu) Projektanta, na której możliwy jest wgląd ze strony aukcji, a także w formularzu umowy możliwym do ścignięcia na karcie Projektu.

3.6.6. W przypadku zakupu Produktów bądź Projektów na zasadzie „kup teraz” w koszyku i w kolejnych etapach procesu zakupu, w szczególności w formularzu zamówienia

3.7. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Niedopuszczalne jest w szczególności:

3.7.1. Uczestniczenie w licytacji w ramach jednej Transakcji przy użyciu więcej niż jednego Konta,

3.7.2. Składanie ofert we własnych Transakcjach, Transakcjach osób bliskich bądź osób wspólnie zamieszkujących albo w Transakcjach innych osób, z którymi składający ofertę pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że strony działają w porozumieniu, mającym na celu wpłynięcie na wynik Transakcji w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami,

3.7.3. Dokonywanie kolejnej Rejestracji w celu unikania zapłaty opłat i prowizji należnych za dotychczasowe działania w ramach Serwisu

3.7.4. Używanie Kont do nieuczciwego zawyżania kwot oferowanych w licytacji.

3.8. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom.

3.9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Serwis w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo konta jest zagrożone. Usługodawca może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.

3.10. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników Serwisu.

3.11. Elementy HTML, JavaScript, Java lub innych języków programowania bądź jakiekolwiek inne technologie nie mogą być stosowane do jakichkolwiek działań negatywnie wpływających na funkcjonowanie Serwisu lub wprowadzających innych Użytkowników w błąd.

4. Transakcje i jej typy

4.1. Usługodawca, w ramach Serwisu, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów (zdefiniowanych w regulaminie Produktów i Projektów) na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.

4.2. Ryzyko Transakcji

4.2.1. Ryzyko transakcji polegającej na zakupie i sprzedaży Towarów ponoszą Sprzedający i Kupujący.

4.2.2. Usługodawca nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów.

4.2.3. Usługodawca nie gwarantuje, że opisy aukcji w przypadku sprzedaży Projektów są zgodne ze stanem faktycznym, a strona sprzedająca posiada opisane na karcie Projektu prawa do utworu.

4.2.4. Ryzyko zakupu w serwisie zostaje ograniczone dzięki:

4.2.4.1. Sprzedaży Produktów tylko przez zaufanych partnerów Usługodawcy, których opis znajduje się w zakładce Współpraca. Produkty są wytwarzane jedynie przez zweryfikowane firmy i znanych producentów mogących zagwarantować jakość wytwarzanych Produktów.

4.2.4.2. charakterowi sprzedaży Projektu/praw do Projektu – stanowiący utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006r., Dz.U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), co ogranicza ryzyko dostawy. Usługodawca generuje także wzory umów gwarantujących zabezpieczenie interesów umowy Sprzedającego i Kupującego w chwili jej podpisania.

4.3. Typy Transakcji: - w ramach Serwisu można przeprowadzić następujące rodzaje Transakcji:

4.3.1. Zakup Produktów w wariancie rekomendowanym. Jest to standardowa umowa sprzedaży pomiędzy Producentem Produkt a Kupującym, w której cena Produktu i wszystkie warunki sprzedaży są z góry ustalone.

4.3.2. Stworzenie przez Użytkownika spersonalizowanego Produktu z wykorzystaniem kreatora 3D i złożenie zamówienia na jego wykonanie u Producenta. Jest to umowa pomiędzy Producentem Produkt a Kupującym, w której cena Produktu i wszystkie warunki sprzedaży są z góry ustalone.

4.3.3. Zakupu istniejącego w Serwisie Projektu i usługi jego wyprodukowania, która jest możliwa tylko dla Projektu z opcją wykonania. Jest to umowa zakupu dwóch Towarów:
- praw do Projektu od Użytkownika serwisu,
- Produktu od Producenta.

4.3.4. Zakup praw do Projektów, który jest umową pomiędzy Użytkownikami serwisu, dla której Sprzedającym jest Projektant. Zakupu Projektów może być rezultatem:

4.3.4.1. Transakcji licytacyjnej, w ramach której Sprzedający poprzez wystawienie Projektu zaprasza do składania ofert celem zawarcia umowy z Użytkownikiem, który zaoferował najwyższą cenę (licytacja); Transakcja ta może być wyłącznie jednoprzedmiotowa,

4.3.4.2. Transakcja w opcji Kup Teraz, w ramach której Sprzedający wystawia Projekt, oferując jego sprzedaż po stałej, określonej z góry cenie. Zakup ten realizowany jest poprzez koszyk w procesie zakupu z wykorzystaniem formularza zamówienia.

4.4. Serwis umożliwia zakup w ramach jednej transakcji wielu Produktów i Projektów, kupowanych w opcji „kup teraz” od kilku Producentów bądź Projektantów. W sytuacji w takiej w koszyku a także na dalszych etapach procesu zakupu następuje podział kupowanych Produktów wedle Sprzedających.

4.5. W sytuacji zakupu Towarów od kilku Sprzedających następuje zawarcie umów sprzedaży w liczbie odpowiadającej liczbie Sprzedających.

4.6. W Transakcjach licytacyjnych Sprzedający może ustalić cenę minimalną, tj. najniższą cenę, za jaką zgodzą się sprzedać wystawiony Projekt. Wysokość ceny minimalnej jest jawna dla Użytkowników. Brak jest możliwości złożenia oferty niższej od ceny minimalnej.

4.7. Proponowane przez Użytkowników ceny, jak i inne warunki Transakcji są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Serwis.

5. Wystawienie oferty projektów przez projektantów

5.1. Poprzez wystawienie Projektu Sprzedający oświadcza, że obrót wystawionym Projektem nie narusza przepisów obowiązującego prawa, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej lub praw osób trzecich a także, że Sprzedający jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której została dodana oferta.

5.2. Aby wystawić Projekt w Transakcji, Sprzedający posiadający konto Projektanta powinien stworzyć jego opis i określić parametry. W tym celu Sprzedający powinien wypełnić formularz dostępny w zakładce „Wystaw Projekt” w Twoim Koncie. Z wykorzystaniem formularza, Sprzedający określa ogół warunków umowy która ma być zawarta z Kupującym.

5.3. Sprzedający w celu wystawienia Projektu w formularzu określa ogół warunków oferty i charakterystyki Projektu w tym m.in:

 • czas trwania aukcji w przypadku tej formy ustawień sprzedaży.
 • cenę i sposób rozliczenia z Kupującym (sposób rozliczenia szczegółowo opisany w załączniku nr. 3).
 • opcje dodatkowe w tym dostępność widoku 3D, który po wykorzystaniu darmowego pakietu stanowi opcje płatną (Tabela opłat – załącznik nr 2).
5.4. Na formularzu wystawiania oferty wskazane są wszystkie opłaty związane z wystawieniem i sprzedażą Projektu, które zobowiązany jest uiścić Sprzedający względem Serwisu. W przypadku aukcji na zasadzie licytacji podana opłata jest stawką minimalną określoną jako % dla minimalnej ceny Projektu określonej przez wystawiającego i wzrasta wraz z uzyskaną ceną za Projekt.

5.5. Opłata za wystawienie Projektu pobierana jest w chwili jego publikacji dla innych Użytkowników w serwisie, w tym w przypadku wymaganej przez Administratora akceptacji - w chwili jej uzyskania.

5.6. Publikacja oferty następuje:

5.6.1. oferty Projektanta posiadającego status zaufanego - w chwili zaznaczenia, że Projekt jest aktywny i jego wystawienia.

5.6.2. oferty Projektanta bez statusu zaufanego - w chwili akceptacji przez Administratora wystawionego przez Użytkownika Projektu


5.7. Akceptacja Projektu przez Administratora.

5.7.1. Rozpoczęcie akceptacji Projektu przez Administratora następuje w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00, niezwłocznie po wystawieniu Projektu przez Użytkownika, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od chwili wystawienia Projektu. Sam proces akceptacji może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia niestandardowych treści i konieczności wprowadzenia korekt bądź konsultacji z Projektantem.

5.7.2. W przypadku konieczności dokonania korekt Administrator serwisu kontaktuje się z Projektantem drogą mailową.


5.8. W przypadku Projektu z opcją wykonania Administrator:

5.8.1.1. Może odrzucić taki Projekt w sytuacjach, kiedy jest on niemożliwy do realizacji lub w przypadku nieznalezienia producenta chętnego wykonać Projekt.

5.8.1.2. Może zasugerować wprowadzenie w projekcie zmian w celu uzyskania możliwości wykonania.

5.8.1.3. Może się zwrócić do Projektanta w celu uzgodnień możliwych do wytworzenia wersji Produktu.

5.8.1.4. Ustalenie opcji wykonania i znalezienie Producenta przez Serwis nie jest ograniczone czasowo i wymaga uzgodnienia wszelkich szczegółów technicznych.


5.9. Sprzedający jest związany treścią zawartą w opisie Projektu i Oferty, jednakże może dokonać zmian treści zawartej w opisie do momentu złożenia pierwszej oferty w licytacji. W przypadku Transakcji z opcją Kup Teraz warunki zawarte w jej opisie nie mogą ulec zmianie w stosunku do Kupujących, którzy złożyli ofertę przed dokonaniem omawianej zmiany.

6. Proces zakupu dla projektów<

6.1. Użytkownik dokonuje zamówienia i zakupu Towarów poprzez złożenie oferty kupna w licytacji (Transakcje licytacyjne) lub poprzez dodanie Projektu do koszyka (Transakcje z opcją Kup Teraz).

6.2. Licytujący podają ceny w pełnych złotych.

6.3. Z chwilą złożenia oferty kupna w licytacji Licytant wyraża zgodę na przekazanie informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego Koncie – skrócona nazwa oraz wgrane zdjęcie do profilu. Dane te będą widoczne dla wszystkich Użytkowników Serwisu na karcie Projektu.

6.4. Przystępując do licytacji, Użytkownik określa cenę Towaru, którą w przypadku wygranej zobowiązuje się zapłacić. Cena ta musi być wyższa niż cena minimalna bądź najwyższa oferta kupna złożona przez innego Użytkownika

6.5. Zwycięzcą Transakcji licytacyjnej jest Użytkownik, którego oferta obejmowała najwyższą cenę.

6.6. Oferty złożone w licytacji są wiążące dla uczestników Aukcji (Sprzedającego i Licytujących) od momentu ich złożenia.

6.7. Zakończenie  Aukcji następuje z upływem czasu, na który była przewidziana.

6.8. Sprzedający ani Kupujący nie mają możliwości zamknięcia Aukcji przed czasem.

6.9. Sprzedający nie może obciążyć Kupującego innymi kosztami aniżeli ceną sprzedaży Projektu.

6.10. Sprzedaży Projektu w formie Kup teraz jest realizowana przez Koszyk w procesie zakupu z wykorzystaniem formularza zamówienia.

6.11. Rozróżnia się różne sposoby płatności za Projekty, które są ustalane przez Projektanta i mają wpływ na terminy i podstawę płatności. Dostępne formy płatności zostały opisane w Załączniku nr 3.

7. Przebieg zamówienia dla produktów

7.1. Specyfikacja i właściwości kupowanych Produktów:

7.1.1. Wszystkie dostępne w serwisie Produkty są fabrycznie nowe.

7.1.2. Zdjęcia, modele 3D i opisy Produktów zamieszczone w serwisie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienie sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Produktu. Kreator 3D ma na celu jak najbardziej rzetelne odzwierciedlenie Produktu i jest on generowany na podstawie dokumentacji technicznej dla Produktów, jednak w niektórych przypadkach odwzorowanie detali materiałów czy kolorów nie jest możliwe i jest uzależnione także od ustawień sprzętu informatycznego Użytkownika. Powyższe ma szczególne znaczenie w przypadku materiałów naturalnych tj. drewno, których ostateczny wygląd uzależniony jest od egzemplarza.

7.1.3. Wszystkie wskazane w serwisie specyfikacje techniczne oraz inne opisy charakteryzujące Produkt są wiążące.


7.2. Cena Produktu:
7.2.1. Podana cena na karcie Produktu dotyczy wyrobu w wariancie rekomendowanym.

7.2.2. Konfiguracja Produktów w kreatorze 3D i wprowadzone tym samym przez Kupującego zmiany w specyfikacji Produktu (wybór wariantu, materiałów, koloru, elementów Produktu, wyposażenie dodatkowe itp.) mają wpływ na zmianę ceny, która jest przeliczana automatycznie.

7.2.3. Podane ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów związanych z wybranymi rodzajami płatności. Koszty te wskazane są w koszyku i w dalszych krokach zamówienia (formularza zamówienia w procesie zakupu).


7.3. Każdy Produkt w Katalogu jest charakteryzowany przez SKU (numer określający całą specyfikację).

7.4. Wartość kosztów dostawy obliczana jest w oparciu o zasady opisane w Załączniku nr 4. Na jej ostateczną wysokość wpływ mają następujące parametry Zamówienia: wartość Zamówienia oraz ilość i rodzaj zamawianych Produktów, a także przyznany przez Zamawiającego rabat. Szczegółowe zasady ustalania rabatu na dostawę zostały omówione w Załączniku nr 4.

7.5. Wartość kosztów płatności obliczana jest w oparciu o zasady opisane w Załączniku nr 5.

7.6. Szczegółowe zasady udzielania rabatu na Zamówienie zostały opisane w Załączniku nr 7. Rabaty te dotyczą jedynie Produktów. W serwisie brak jest możliwości przyznawania rabatów dla Projektów.

7.7. Proces składanie zamówienia:

7.7.1. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik wybiera spośród zaprezentowanej w serwisie w dziale Katalog i w poszczególnych działach przypisanych do grup produktowych oferty interesujący go Produkt poprzez kliknięcie w pole Produktu, skutkiem czego zostanie przekierowany na stronę będącą Kartą danego Produktu. 7.7.2. Zamówienie Produktu w wariancie rekomendowanym może nastąpić bezpośrednio z karty Produktu.

7.7.3. Konfiguracja poszczególnych wariantów odbywa się z wykorzystaniem Kreatora 3D Produktów, który umożliwia skonfigurowanie wyrobu przez Użytkownika. Funkcjonalności kreatora pozwalają na skonfigurowanie Produktu przez Użytkownika a system automatycznie określa jego ceny i termin dostawy.

7.7.4. Konfigurator 3D z wykorzystaniem strzałek umieszczonych u dołu umożliwia także na zmianę poszczególnych typów Produktu w obrębie określonej grupy produktowej. W celu zapoznania się ze szczegółami każdego Produktu konieczne jest wejście na Kartę Produktu co w chwili konfigurowania Produktu w Kreatorze 3D jest możliwe poprzez skorzystanie przycisku „ZAPISZ I ZAMKNIJ KREATOR”.

7.7.5. W sytuacji, w której Użytkownik skonfiguruje Produkt, który nie jest obecnie dostępny w ofercie, w Konfiguratorze 3D zamieniony zostanie przycisk „do koszyka” na „zadaj zapytanie”. Produkt taki nie posiada ceny i jest niemożliwy do zamówienia. Istnieje możliwość wysłania zapytania na taki Produkt. W przypadku możliwości wykonania takiego Produktu przez producentów współpracujących z Usługodawcą, nastąpi kontakt drogą mailową w celu ustalenia warunków zamówienia.

7.7.6. Na Karcie Produktu i w Kreatorze 3D zamieszczane są wszelkie istotne informacje o danym Produkcie, w tym: unikalne oznaczenie Produktu, jego symbol (sku), przykładowe zdjęcie/ render, które może dotyczyć innego SKU, wygenerowany model 3D dla wybranego SKU, opis oraz cechy Produktu, termin realizacji Zamówienia podany w dniach.

7.7.7. Zamówienia indywidualne o ograniczonym prawie zwrotu - w przypadku kiedy Zamówienie dotyczy Produktu skonfigurowanego przez klienta w Kreatorze 3D (SKU Produktu inne niż SKU rekomendowane bądź SKU Produkty z szybką realizacją), co skutkuje koniecznością wyprodukowania przez Sprzedającego Produktu „na indywidualne zamówienie”, Klient będący Konsumentem w myśl art. 38 ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta, nie będzie mógł skorzystać z prawa do zwrotu takiego Produktu. Produkt taki jest Towarem nieprefabrykowanym, wyprodukowanym według specyfikacji klienta. Stosowana informacja na ten temat zostanie wskazana w Koszyku i na dalszym etapie Zamówienia.

8. Proces zakupowy produktów i projektów z wykorzystaniem formularza zamówienia

8.1. W celu zakupu Towarów na zasadzie „kup teraz” konieczne jest dodanie Towarów do koszyka. W koszyku znajdują się informacje o:

8.1.1. Stronach sprzedających, przy czym ze względu na charakter Serwisu, który umożliwia zakup Towarów od wielu producentów i Projektów od wielu różnych Projektantów koszyk w serwisie podzielony jest na poszczególne sekcje w ilości odpowiadającej liczbie stron sprzedających.

8.1.2. Towarach w tym SKU skonfigurowanego i wybranego przez Kupującego Produktu.

8.1.3. Ilości kupowanych Produktów, przy czym Klient może zmienić ilość dodanego przez siebie do Koszyka Towaru, bądź usunąć go z Koszyka,

8.1.4. Cenie jednostkowej Produktu bądź Projektu dla których cena może dotyczyć ceny za pakiet sprzedawanych Projektów określających np. liczbę sztuk udostępnionych w formie licencji.

8.1.5. Istotnych warunkach usługi wyprodukowania Projektu dla „opcji wykonania” tzw. Informacje od producenta i w takim przypadku wymagane jest wybór tych warunków wyprodukowania w formie opisowej

8.1.6. Konieczności wgrania zdjęcia dla Produktów z nadrukiem.

8.1.7. Warunkach udostępniania praw do Projektu, dla których istnieje także możliwość ściągnięcia wzoru umowy.

8.1.8. Możliwych do wybrania przez Klienta sposobach dostawy dla Produktów wraz z kosztem dostawy. Po wybraniu przez Klienta sposobu dostawy, Serwis automatycznie generuje ostateczną cenę za dostawę zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku nr 4, która zostanie doliczona do Zamówienia.

8.1.9. Uzyskanym bądź możliwym do uzyskania rabacie na kupowane Produkty.

8.1.10. Informacji na temat możliwości zwrotu Produktu w przypadku wariantu rekomendowanego i szybkiej realizacji bądź braku możliwości zwrotu dla zamówienia indywidualnego.

8.1.11. Sumie częściowej.


8.2. W celu określenia danych do wysyłki i danych do faktury konieczne jest wypełnienie formularza „Twoje dane” do którego możliwe jest przejście bezpośrednio z Koszyka.

8.3. Wprowadzenie ostatecznych ustawień dla Zamówienia i złożenie zamówienia przez Kupującego na zasadzie „kup teraz” następuje w kroku Zamówienie do którego możliwe jest przejście bezpośrednio z formularza „Twoje dane”.
8.4. W kroku o nazwie „Zamówienie” dokonuje się ustawień płatności, akceptacji regulaminu i ostatecznej decyzji o zakupie. Użycie przycisku „Kup teraz z obowiązkiem zapłaty” stanowi zawarcie umowy zakupu w stosunku do wszystkich znajdujących się w zamówieniu Towarów i sprzedawców i wiąże się z koniecznością dokonania płatności. Szczegółowo w formularzu zamówienia znajdują się informacje tożsame z tymi w koszyku oraz dodatkowo:

8.4.1. Sposoby płatności, które w przypadku zakupu Produktów są przez Kupującego dla poszczególnych Sprzedających wybierane.

8.4.2. Suma częściowa dla Towarów od pojedynczego Sprzedającego i suma łączna za wszystkie zamawiane Towary. W kroku tym podane są wszystkie koszty zamówienia w tym za Towary (Produkty i Projekt), a także koszty dostawy i obciążenia za formy płatności o ile te zostały naliczone. Ostateczna wartość Zamówienia, zawierająca podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


8.5. Warunkiem założenia Zamówienia jest akceptacja postanowień Regulaminu

8.6. Zamówienie z obowiązkiem zapłaty następuje na skutek użycia przycisku „Kup teraz z obowiązkiem zapłaty”, co stanowi zawarcie umowy sprzedaży dla Produktów i zobowiązanie do jej zawarcia dla Projektów.

9. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży

9.1. Złożenie zamówienia następuje

9.1.1. W przypadku licytacji - jeżeli w chwili jej zakończenia ustalony jest, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie, zwycięzca.

9.1.2. W przypadku zakupu Projektów bądź Produktów na zasadzie kup teraz w chwili realizacji całego procesu zakupu opisanego w pkt. 8 z wykorzystaniem formularza zamówień w chwili wciśnięciu guzika „Kup teraz z obowiązkiem zapłaty”.


9.2. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą:
9.2.1. Dla zakupu Produktów w sytuacji opisanej w pkt. 9.1

9.2.2. Dla zakupu Projektów w chwili jej podpisania w formie tradycyjnej zgodnie z art. 53 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do czego niniejszy regulamin zobowiązuje.


9.3. Następstwem złożenia zamówienia powinno być uzyskanie następujących potwierdzeń:
9.3.1. W Serwisie w odpowiednich zakładkach na Kontach Sprzedającego (dla Projektów) i Kupującego informacji o złożeniu zamówienia (w Twoje Konto w zakładce „Zamówienia”).

9.3.2. Wysłanie wiadomości email na wskazane przez Użytkowników (strony umowy) adresy email, informującej o nowym zamówieniu bądź zamówieniach.

9.3.3. W przypadku zakupu Projektów - otrzymanie wiadomości, w której wygenerowana jest umowa w formacie PDF.


9.4. W sytuacji braku uzyskania jednego z wymienionych w punkcie poprzednim potwierdzeń wymaga się skontaktowania z serwisem w celu wyjaśnienia przyczyny zaistniałego błędu i potwierdzenia złożenia zamówienia.

9.5. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy nie następują, gdy informacje, o których mowa w punktach poprzednich wygenerowane zostaną w trakcie lub wskutek awarii lub błędu technicznego.

9.6. Po złożeniu zamówienia Kupujący zobowiązany dokonać płatności zgodnie z wybranym sposobem. W przypadku zakupu od kilku Sprzedających płatność powinna być dokonana oddzielnie na rzecz każdego Sprzedającego.

9.7. Informacje o Zamówieniu Klient może zobaczyć w zakładce „Moje konto” dostępnej na górnym pasku strony.

9.8. Sprzedający i Kupujący Projekty powinni nawiązać kontakt nie później niż w terminie 7 dni od potwierdzenia złożenia zamówienia w celu ustalenia szczegółów przekazania Projektu i podpisania umowy.

9.9. Sprzedający zobowiązuje się przestrzegać praw konsumentów, w szczególności dotyczących zwrotów i reklamacji w sytuacji niezgodności Towaru z warunkami umowy. Dla Producentów wyrobów Usługodawca prowadzi szczegółowy dobór partnerów i zobowiązuje się do doboru tylko takich partnerów, którzy gwarantują przestrzeganie praw konsumenta, co gwarantują zawarte pomiędzy Producentami a Usługodawcą umowy.

10. Rozpoczęcie realizacji zamówienia dla zakupu produktów

10.1. Rozpoczęcie realizacji następuje zawsze w chwili uznania na koncie Sprzedającego pierwszej zadeklarowanej wpłaty (zaliczki bądź zapłaty całości ceny).

10.2. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uzależnione od telefonicznej weryfikacji złożonego przez Użytkownika Zamówienia oraz od poczynienia innych ustaleń istotnych z punktu widzenia przyjętego zamówienia np. sposób dostawy, adres do wysyłki Towaru, sposób realizacji płatności, określenia parametrów Produktu itp. Powyższe ma w szczególności znaczenie w chwili realizacji zamówienia dla Projektu z opcją wykonania, gdzie indywidualny charakter zamówienia wymaga szczegółowych uzgodnień.

10.3. Czas realizacji zamówienia jest podany na Karcie Produktu każdego Wariantu Towaru (SKU), a także w koszyku, przewidywany czas przygotowania Zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od dnia przyjęcia przez Sprzedającego Zamówienia do realizacji do momentu przygotowania paczki do wysyłki bądź do gotowości do odbioru Produktu w sytuacji wyboru przez klienta opcji odbioru osobistego. Podany termin uwzględnia wyłącznie dni robocze. Na czas realizacji Zamówienia składa się w szczególności czas wytwarzania Produktu, kompletowania całego Zamówienia oraz zapakowania Produktu. Bieg terminu rozpoczyna się w zależności od dokonanego przez Klienta wyboru sposobu płatności za Towar. Termin wysyłki Towaru określany jest w Zamówieniu na podstawie wybranego przez klienta Towaru o najdłuższym czasie realizacji. W braku innych ustaleń między Stronami, Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego Zamówienia.

11. Realizacja zamówień dla projektu i opcji jego wykonania

11.1. Zakup Projektu z wykonaniem odbywa się jedynie na zasadzie kup teraz z wykorzystaniem koszyka i Formularza zamówienia.

11.2. Zakup Produktów wytworzonych na podstawie Projektu jest możliwy w ilości tożsamej z ilością zakupionych Projektów (licencji niewyłącznej na Projekt wyrobu) a tym samym zmieniając w koszyku ilość Projektów automatycznie następuje zmiana ilości Produktów i na odwrót.

11.3. Dla wykonania Projektu brak jest funkcji kreatora. Wybór odpowiednich cech Produktu wymaga szczegółowego zapoznania się z warunkami wykonania opisanymi na karcie Projektu, a także w zależności od tych warunków konieczności ich wyboru (np. kolor, wariant - jeśli dotyczy). Wybór ten dokonywany jest w Koszyku w polu edytowalnym „informacja do producenta”, które znajduje się przy pozycji Produktu stanowiącego wykonanie (wyprodukowanie) Projektu.

11.4. W sytuacji niejasności zastrzega się możliwość kontaktu Usługodawcy z Kupującym w celu uzgodnienia szczegółowych warunków i przekazania wytycznych dotyczących produkcji do Producenta.

11.5. W sprawach nieuregulowanych w pkt. 11 dla realizacji zamówień dla Projektu i opcji jego wykonania stosuje się przepisy ogólne regulaminu.

12. Rola i ograniczneie odpowiedzialności usługodawcy

12.1. Usługodawca gwarantuje rzetelność przygotowania oferty Produktów znajdujących się w katalogu. Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe do Produktów i ich koncepcji zamieszczonych w SteelDeco w dziale katalog. Usługodawca zapewnia także odpowiedni dobór Producentów do realizacji zleceń tych Produktów i gwarantuje że producenci Ci mają potencjał gwarantujący ich należyte wykonanie.

12.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za terminowość dostaw Produktów, a także jakość wykonania jednak przejmuje na siebie rolę mediatora w sytuacji zaistnienia sporów.

12.3. Usługodawca może pomóc w kontaktach pomiędzy:

 • Producentem a Klientem zamawiającym Produkty,
 • Producentem a Projektantem korzystającym z opcji wykonania.
Powyższe nie wyklucza kontaktu bezpośredniego pomiędzy stronami.

12.4. Usługodawca zastrzega możliwość sprawdzenia i modyfikacji treści dla Projektów wystawianych przez Użytkowników, w szczególności tych wystawianych przez Projektantów, którzy nie uzyskali statusu zaufany. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii Projektu bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości Projektu albo usunięcia oferty stworzonej na Projekt, o czym informuje Sprzedającego oraz Licytantów.

12.5. Usługodawca może usunąć  ofertę lub zakończyć przed czasem Aukcję w przypadku, gdy czynności związane z Ofertą naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię Usługodawcy. Wskutek usunięcia Oferty informacje jej dotyczące (w szczególności treść zawarta na stronie Oferty) przestają być dostępne w Serwisie, dalsze czynności w ramach tej  Oferty są niemożliwe, a wszelkie dotychczasowe czynności Licytantów nie wywołują skutku.

12.6. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu zakłada się możliwość:

12.6.1. Udzielenia Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,

12.6.2. Ograniczenia na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Serwisu.

12.6.3. Zawieszenia na czas określony lub nieokreślony Konta tego Użytkownika.

12.6.4. Usunięcia wystawionych Ofert w tym aukcji na zasadzie licytacji.


12.7. Niezależnie od zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Usługodawcy lub innych Użytkowników.

12.8. Użytkownik, w przypadku gdy konto, z którego korzystał, jest zawieszone, nie może w tym czasie ponownie zarejestrować Konta bądź korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody Usługodawcy. Usługodawca może odmówić Użytkownikowi kolejnej rejestracji i korzystania z Konta także wówczas, gdy Użytkownik w przeszłości w ramach innych kont naruszył postanowienia Regulaminu.

13. Opłaty i prowizje

13.1. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu są odpłatne. Wszystkimi opłatami i prowizjami względem Usługodawcy obciążany jest Sprzedający. Wysokość opłat i prowizji za:

13.1.1. Usługi dla Projektantów oraz zasady ich pobierania określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.

13.1.2. Usługi związane z udostępnianiem Producentom i Kupującym usług świadczonych przez serwis związanych z Produktami tj. kreator 3D, udostępnienie Projektów mebli, dokumentacji technicznej i inne jest określone w umowach z producentami. Całość opłat za te usługi na rzecz Usługodawcy jest pokrywania przez producenta z uzyskanej od Kupującego ceny. Żadne dodatkowe opłaty nie są tu pobierane, a Kupujący Produkty jest obciążony wyłącznie kosztami określonymi w zamówieniu i jego potwierdzeniu w całości płatnymi na konto Producenta.


13.2. Opłaty i prowizje są naliczane na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

13.3. Użytkownikom Kont Projektanta wystawiane są faktury.

13.4. Użytkownicy upoważniają Usługodawcę do wystawienia Faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

13.5. Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zawartych na jego Koncie i będą przesyłane na wskazane przez Użytkowników adresy e-mail.

13.6. Użytkownicy wyrażają zgodę na otrzymywanie faktur droga elektroniczną.

13.7. Płatność odbywa się na rachunek wskazany na fakturze bądź z wykorzystaniem integratora płatności.

14. Inne obowiązki użytkowników

14.1. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o zawartych z wykorzystaniem serwisu umowach i złożonych zamówieniach.

14.2. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki Towarowe oraz  inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu stanowią własność Usługodawcy albo Użytkowników Serwisu - w przypadku danych zamieszczonych przez Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot praw autorskich oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

14.3. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy oraz Użytkowników Serwisu.

14.4. Przyznaje się prawo do wykorzystania modeli Produktów o ile takie są dostępne w karcie Produktu w zakładce do pobrania jedynie do celów tworzenia wizualizacji i Projektów aranżacji wnętrz.

15. Prywatność i poufności

15.1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą Załącznik do Regulaminu.

15.2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

15.3. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Usługodawcy w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od Serwisu informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Transakcji i z realizacją umów zawartych w wyniku Transakcji.

16. Wypowiadanie i rozwiązywanie umów o świadczeniu usług drogą elektroniczną

16.1. Użytkownik i Usługodawca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

16.2. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym (np. dotyczącą prowadzenia Konta w Serwisie) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn, z zastrzeżeniem, że wymaga to rozliczenia z Serwisem, a także zamknięcia wszystkich swoich aktywności w Serwisie w szczególności związanych z prowadzonymi licytacjami, czy wystawionymi Projektami

16.3. Wypowiedzenia Umowy można dokonać poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres mailowy kontakt@SteelDeco.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu). W takim przypadku umowa wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

16.4. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze sprzecznym z prawem, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia wysłania w formie elektronicznej oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

16.5. W wypadku Użytkowników niebędących jednocześnie Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Użytkownika wskazany w ramach Konta Klienta.

16.6. Jeżeli umowa została wypowiedziana na podstawie decyzji Usługodawcy, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w Serwisie bez uprzedniej zgody Serwisu.

17. Kontakt i postępowanie reklamacyjne dla usług świadczonych przez SteelDeco

17.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu

17.2. Warunkiem koniecznym, aby Usługodawca rozpatrzył reklamację, jest zgłoszenie reklamacji, które zawiera minimum opis reklamacji oraz wskazanie adresu mailowego na jaki założone zostało konto w Serwisie. Zgłoszenie może być przesłane na adres kontakt@SteelDeco.pl lub listownie na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie.

17.3. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, możliwości odmowy jej rozpatrzenia w przypadku reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się dla Użytkownika przyczyn reklamacji.
17.4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.

18. Dowód zakupu produktów

18.1. Dowodem zakupu Produktów jest FAKTURA VAT

18.2. Każda Umowa sprzedaży Produktów potwierdzana jest fakturą VAT.

18.3. Klient upoważnia Sprzedawców Produktów do wystawiania faktur VAT bez podpisu Odbiorcy.

19. Postanowienia końcowe

19.1. Kwestie odpowiedzialności stron umowy wynikającej z zawartej umowy sprzedaży regulują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a także zgodne z nimi postanowienia szczegółowe zwarte w Załączniku numer 8 w którym znajdują się informacje na temat:

 • Postępowanie reklamacyjne dla sprzedawanych Produktów
 • Świadczenie zastępcze oraz anulowanie zamówienia
 • Zasady odstąpienia od umowy sprzedaży
 • Zmiany w zamówieniu
 • Umowne prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

19.2. Wymagania techniczne do korzystania z Serwisu:
W celu korzystania z systemu wymagane jest spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
 • Procesor: 1 GHz
 • RAM: 1 GB pamięci RAM
 • Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
 • Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768
 • Sterowanie: klawiatura, mysz
 • Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
 • Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)
 • Włączenie w przeglądarce internetowej Javascript oraz Flash, cookies.
 • W celu obsługi kreatora 3D aktualna wersja systemy Flash oraz min. Rozdzielczość ekranu 1024x768
19.3. Tryb postępowania w przypadku przerw technicznych bądź awarii określa załącznik nr 9

19.4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

19.5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

19.6. Regulamin wchodzi w życie 09.03.2015 r.