Załącznik nr 2
Tabela Opłat i Prowizji dla Użytkowników

1. Postanowienia ogólne

1.1. Usługodawca pobiera opłaty i prowizje jedynie od Użytkowników będących Projektami i Producentami.

1.2. Wysokość opłat pobieranych od Producenta jest określona w indywidualnych umowach.

1.3. Usługodawca pobiera następujące opłaty i prowizje za usługi świadczone na rzecz Projektantów:
   1.3.1. opłaty za opcje dodatkowe przy wystawieniu Projektów,
   1.3.2. prowizje od sprzedaży Projektów,
   1.3.3. opłaty za wystawienie Projektów.

1.4. Wszystkie kwoty podane w niniejszym załączniku są kwotami brutto (zawierają podatek od towarów i usług). Kwoty prowizji mogą być zaokrąglane w górę do pełnych groszy.

1.5. Niedopuszczalne jest bezpośrednie obciążanie Kupującego przez Sprzedającego kosztami Transakcji (w szczególności opłatami za wystawienie Towaru, opcje dodatkowe, prowizje od sprzedaży, dokonywanie płatności przy użyciu karty płatniczej).

2. Opłaty za wystawienie Projektu:

2.1. Opłata za wystawienie Projektu naliczana jest w chwili publikacji w Serwisie dla innych Użytkowników oferty tego Projektu. 

2.2. Opłata za wystawienie Projektu nie podlega zwrotowi i jest niezależna od zainteresowania tą ofertą innych użytkowników w tym przeprowadzenia transakcji w serwisie. 

2.3. Opłaty za wystawienie Projektu zależą od wartości początkowej, którą jest:
   2.3.1. w Transakcjach w opcji „Kup Teraz” – cena sprzedaży,
   2.3.2. w Transakcjach licytacyjnych - cena minimalna,

2.4. Stawki opłat za wystawienie jednej Transakcji wynoszą:

Wartość początkowa Opłata za wystawienie
1,00 zł - 100,00 zł  1 zł
100,01 zł - 300,00 zł 2 zł
300,01 zł - 600,00 zł 3 zł
600,01 zł - 1.000,00 zł 5 zł
1.000,01 zł - 2.000,00 zł 6 zł
2.000,01 zł - 3.000,00 zł 7 zł
3.000,01 zł - 4.000,00 zł 8 zł
4.000,01 zł - 5.000,00 zł 9 zł
5.000,00 zł i więcej 10 zł


​​2.5. ​W przypadku podwyższenia w trakcie aktywności oferty ceny minimalnej lub ceny Kup Teraz opłata ulega odpowiedniemu podwyższeniu.

3. Prowizja od sprzedaży - pobierana jest każdorazowo w chwili sprzedaży Projektu i naliczana jest od ostatecznej ceny sprzedaży jaką Kupujący zobowiązał się zapłacić. Poziom prowizji jest zależny od ceny sprzedaży.

Cena końcowa za Projekt Prowizja od sprzedaży
do 100,00 zł 5% ceny sprzedaży nie mniej niż 3 zł
100,01 zł - 1.000,00 zł 4% ceny sprzedaży nie mniej niż 5 zł
1.000,01 zł - 2.000,00 zł 3% ceny sprzedaży nie mniej niż 40 zł
2.000,01 zł - 3.000,00 zł 2,5% ceny sprzedaży nie mniej niż 60 zł
3.000,01 zł - 5.000,00 zł 2% ceny sprzedaży nie mniej niż 75 zł
powyżej 5.000,00 zł 1% ceny sprzedaży nie mniej niż 100 zł

4. Opłaty za opcje dodatkowe przy wystawieniu Projektów.

​4.1. Wystawiając projekt Użytkownik może wybrać opcję dodatkową pozwalającą na dodanie wizualizacji mebla w formacie 3D, co stanowi usługę płatną, przy czym każdemu nowemu Użytkownikowi Serwisu umożliwia sięskorzystanie z niej w ramach bezpłatnego pakietu zwanego dalej: darmowym pakietem na model 3D.

4.2. Darmowy pakiet na model 3D umożliwia dwukrotne wgranie modelu 3D do wizualizacji projektu. Każde kolejne skorzystanie z tej opcji jest płatne.

4.3. Opłata za każdy dodany do projektu model 3D, ponad darmowy pakiet na model 3D, wynosi 5 zł. 

4.4. Opłata za każdą opcję dodatkową naliczana jest w momencie upublicznienia oferty i nie podlega zwrotowi.

5. Procedura zwrotu prowizji

5.1. W przypadkach uznanych za uzasadnione Usługodawca może zwrócić Sprzedającemu prowizję od sprzedaży lub odstąpić od poboru prowizji naliczonej.

5.2. Poprzez uzasadnioną sytuację rozumie się sytuację, w której nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży pomimo złożenia zamówienia bądź nastąpiło rozwiązanie umowy w okresie do 30 dni od złożenia zamówienia. 

5.3. W celu rozpatrzenia wniosku o zwrot prowizji Sprzedający powinien wysłać wniosek na adres mailowy kontakt@steelDeco.pl. We wniosku powinny się zawrzeć minimum takie informacje jak: data zamówienia, numer zamówienia, przyczyna żądania zwrotu. W zależności od przyczyny Usługodawca może wezwać do dostarczenia dodatkowych informacji czy dokumentów. 

5.4. Usługodawca rozpatruje złożone wnioski w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Sprzedającego kompletu informacji. Usługodawca nie jest związany wnioskiem.