Załącznik nr 3
Dostępne Formy rozliczenia pomiędzy użytkownikami
za sprzedaż projektów 

1. Usługodawca dla potrzeb rozliczenia Użytkowników za sprzedaż projektów przewiduje następujące formy płatności:

1.1. Jednorazowo płatne przez Kupującego na rzecz Projektanta w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy.

1.2. W ratach dla których Projektant może ustawić zarówno ilość rat jak również okresy płatności rat.

2. Usługodawca dla potrzeb rozliczenia Użytkowników za sprzedaż projektów przewiduje następujące sposoby ustalania ceny:

2.1.Cena stała niezależna od liczby sztuk faktyczni wykorzystanych przez Kupującego spośród zakupionych możliwych do wykorzystania praw do projektów w ramach licencji. Takie ustalenie ceny jest możliwe dla całości praw majątkowych, a także:
   2.1.1. Licencji, dla której brak jest określenia liczby sztuk a jedynie licencja jest ograniczona w czasie (okres obowiązywania umowy) 
   2.1.2. Licencji dla której nastąpiło ograniczenie liczby sztuk ale Projektant ustala cenę stałą (niezależną od faktycznej liczby sztuk wykorzystanych przez Kupującego).

2.2. Za sztukę, która jest możliwa jedynie w przypadku sprzedaży praw do projektu w formie licencji, dla której została ustalona maksymalna liczba sztuk możliwych do wykorzystania praw do projektów w ramach licencji. Projektant dla tej formy płatności wybiera maksymalna kwotę całkowitą za licencję, której ostateczna wysokość jest uzależniona od ilości wykorzystanych przez Kupującego praw do projektów. Możliwe jest też ustalenie przez Projektanta bezzwrotnej opłaty wstępnej za licencje, która jest płatna z góry w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy i jest niezależna od liczby wykorzystanych praw do projektów przez Kupującego. 

2.3. Opisane w pkt 1 formy płatności i pkt 2 sposoby ustalania ceny są ustawiane przez Projektanta na etapie wystawiania projektu w formularzu wystawiania projektu dostępnym w Serwisie.

2.4. Całość rozliczeń pomiędzy Użytkownikami realizowana jest bezpośrednio pomiędzy stronami umowy (bez pośrednictwa Serwisu).