Załącznik nr 8 Postanowienia szczegółowe dotyczące umów sprzedaży

Spis treści

1. Postanowienia ogólne

1.1. Całkowita odpowiedzialność za sprzedawany Towarze spoczywa na Sprzedawcy.

1.2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za sprzedawane produkty regulują przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także gwarancja producenta dla sprzedawane Produkty. Dodatkowo szczegółowe uregulowania dotyczące reklamacji, rękojmi, wprowadzania zmian do zamówienia i prawa odstąpienia od zamówienia zawarte są w niniejszym Załączniku i są wspólne dla wszystkich Producentów sprzedających produkty w Serwisie.

1.3. Za wadę fizyczną uznaje się niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, o której mowa w art. 556 KC,. Niezgodności takiej nie stanowią jednak różnice między rzeczywistym wyglądem Produktu, a jego zdjęciem czy modelem 3D zamieszczone w Serwisie o których mowa w pkt 7.1.2 Regulaminu Serwisu.

2. Rękojmia

2.1. W przypadku kiedy Kupującym nie jest Konsument wyłącza się uprawnienia z tytułu rękojmi i Kupującemu przysługują jedynie uprawnienia z tytułu gwarancji.
2.2. W przypadku wystąpienia wady fizycznej bądź prawnej Kupujący jest zobowiązany wystąpić z żądaniem wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady bądź z oświadczeniem o obniżeniu ceny do Sprzedawcy na adres wskazany w zamówieniu i dokumentach sprzedaży. W tym celu możliwym jest skorzystanie z Formularza reklamacyjnego zgodnego ze wzorem – Załącznik nr 10. Istniej możliwość złożenia pisma, o którym mowa powyżej także do wiadomości Usługodawcy, z wykorzystaniem adresu mailowego: kontakt@SteelDeco.pl.

3. Warunki gwarancji

3.1. Producent odpowiedzialny jest za wady fizyczne, które powstały już po przeniesieniu prawa własności produktu na Kupującego, chyba że wady wynikały z przyczyn tkwiących już poprzednio w produkcie. Producent udziela 24- miesięcznej gwarancji na swoje Wyroby, przy czym wada fizyczna produktu powinna zostać zgłoszona przed upływem 24 miesięcy od wydania produktu Kupującemu.

3.2. Wynikające z gwarancji prawa będą realizowane wyłącznie na terenie Polski.

3.3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji na podstawie gwarancji, jest:

3.3.1. Użytkowanie Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z Instrukcją użytkowania mebli dołączoną przez Sprzedawcę do Zamówienia.

3.3.2. Złożenie przez Kupującego pisemnego oświadczenia o stwierdzeniu wady Produktu (Formularz reklamacyjny) zawierającego wszystkie elementy wskazane we wzorze (wzór Formularza reklamacyjnego – załącznik nr 10 ), na adres e-mailowy Producenta lub listownie na adres Producenta, które wskazane są w zamówieniu. Istniej możliwość złożenia formularza reklamacyjnego także do wiadomości Usługodawcy z wykorzystaniem adresu mailowego kontakt@SteelDeco.pl.


3.4. Gwarancja obejmuje następujące wady fizyczne:

3.4.1. Produkt nie ma właściwości, które zgodnie z ofertą powinien mieć z zastrzeżeniem pkt. 1.3.

3.4.2. Produkt został Klupującemu wydany w stanie niezupełnym.

3.4.3. Produkt został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

3.4.4. Produkt ma wady fizyczne, których mieć nie powinien, przy czym wady te nie powstały z winy Kupującego.

3.4.5. Producent jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli:

 • Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy sprzedaży.
 • Wada jest następstwem niewłaściwego użytkowania Produktu, uszkodzeń mechanicznych oraz dokonania naprawy Produktu przez osoby nieupoważnione przez Producenta.
3.4.6. W ramach udzielonej gwarancji Kupujący może złożyć wniosek o:
 • dokonanie naprawy lub wymianę Produktu na wolny od wad,
 • obniżenie ceny Produktu,
3.4.7. Wyboru roszczenia reklamacyjnego dokonuje Kupujący.

3.4.8. Producent może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo w wymagałoby nadmiernych kosztów. W takim przypadku Producent może wybrać inne rozwiązanie zmierzające do usunięcia wady lub dokonać wymiany Produktu na wolny od wad.

4. Terminy rozpatrzenia reklamacji z tytułu gwarancji bądź rękojmi

4.1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Kupującego w ciągu 14 dni i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

4.2. Zastrzega się możliwość ustosunkowania do żądania Reklamacji w formie mailowej.

4.3. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

4.4. W przypadku żądania zwrotu lub obniżenia ceny, Sprzedawca dokona zwrotu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

5. Dostarczenie reklamowanego produktu

5.1. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z tytułu rękojmi bądź gwarancji, niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Sprzedawca może poprosić Kupującego o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na wskazany w Regulaminie adres Sprzedawcy.

5.2. Jeżeli ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupującego obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

5.3. W przypadkach opisanych powyżej, termin rozpatrzenia reklamacji ulega wydłużeniu o czas potrzebny do dokonania oględzin Towaru przez Sprzedawcę, jednak nie może być on dłuższy niż 28 dni.

6. Koszty reklamacyjne

6.1. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.

6.2. Jeżeli wadliwy Produkt został zamontowany, Kupujący może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę, Kupujący upoważniony jest do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

6.3. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę sprzedanego Produktu albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny sprzedanego Produktu.

6.4. W przypadku poniesienia przez Kupującego innych kosztów związanych z reklamacją, Kupujący może domagać się ich zwrotu na zasadach ogólnych. Do odpowiedzialności odszkodowawczej stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o skutkach niewykonania i niewłaściwego wykonania zobowiązań.

7. Zmiany w zamówieniu lub rezygnacja z zamówienia

7.1. Zakres zmian w zamówieniu oraz warunki uwzględniania zmian przez Sprzedawcę:

7.1.1. Kupujący będący Konsumentem może dokonywać zmian lub rezygnacji (w całości lub części) z Zamówienia aż do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki z przedmiotem Zamówienia do Kupującego (o czym Kupujący zostanie powiadomiony emailem).

7.1.2. Zmiany zamówienia mogą dotyczyć ilości zamówionego Towaru, adresu dostawy, danych na fakturze, a także rezygnacji z całości bądź z części Produktów składających się na Zamówienie.

7.1.3. Oświadczenie o zmianach w Zamówieniu, w tym o rezygnacji z umowy w całości lub części Konsument powinien złożyć pisemnie bądź w formie elektronicznej (emailem) na adres Sprzedawcy, który jest wskazany na zamówieniu, którego dotyczy zmiana. Istniej możliwość złożenia oświadczenia o którym mowa powyżej także do wiadomości Usługodawcy, z wykorzystaniem adresu mailowego kontakt@SteelDeco.pl.

7.1.4. Kupującym niebędącym Konsumentami nie przysługuje prawo, o którym mowa w 7.1.1. W stosunku do Zmian dokonywanych w Zamówieniu przez tych Kupujących, z braku innych ustaleń między Stronami, mają zastosowanie stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.1.5. Status realizacji Zamówienia widoczny jest na koncie Kupującego w zakładce „Moje konto”.

7.1.6. W przypadku, gdy zamówienie dotyczy Towaru o właściwościach określonych przez Kupującego (o czym zostanie poinformowany przez Serwis), Towar taki jest towarem niepodlegającym zwrotowi, o którym mowa w art. 38 ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta.


7.2. Skutki zmian w zamówieniu lub rezygnacji z zamówienia

7.2.1. Po rozpoczęciu realizacji Zamówienia, zmiany w Zamówieniu dotyczące poszczególnych parametrów (cech) Produktu np. wielkość, kolor, elementy wyposażenia dodatkowego możliwe są jedynie za zgodą Sprzedawcy, o ile zmiany te są możliwe do wprowadzenia przez Sprzedawcę. W takim przypadku Sprzedawca wyśle do Kupującego wiadomość:

 • o możliwości wprowadzenia zmian do Zamówienia wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji z naniesionymi zmianami w Zamówieniu,
 • o braku możliwości wprowadzenia zgłoszonych przez Kupującego zmian do Zamówienia.


7.2.2. W przypadku braku możliwości wprowadzenia zmian Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o potwierdzenie zamiaru realizacji Zamówienia w niezmienionej formie, bądź o złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (w całości lub części) w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Sprzedawcy. Nienadesłanie odpowiedzi przez Kupującego w tym terminie Sprzedawca uzna za rezygnację z Zamówienia w całości lub części, w zależności od zakresu zmian zgłaszanych przez Kupującego.

7.2.3. W przypadku gdy zmiana w Zamówieniu skutkuje koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę dodatkowych kosztów (np. produkcji), Sprzedawca może uzależnić dokonanie zmiany w Zamówieniu od zapłaty przez Kupującego kosztów ponoszonych przez Sprzedawcę w związku z wprowadzanymi na wniosek Kupującego zmianami. W takim przypadku:
 • Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o potwierdzenie zamiaru realizacji Zamówienia w zmienionej formie oraz wezwany do zapłaty kosztów wynikających ze zmiany Zamówienia, bądź o złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (w całości lub części) w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Sprzedawcy,
 • nienadesłanie odpowiedzi przez Kupującego, bądź nieuregulowanie przez Kupującego kosztów związanych ze zmianą Zamówienia w tym terminie Sprzedawca uzna za rezygnację z Zamówienia.


7.2.4. Wprowadzenie zmian do zamówienia może wpłynąć na charakterystykę Towaru i zmienić produkt standardowy na taki, dla którego Kupujący określa właściwości o którym mowa w art. 38 ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta.

7.2.5. W przypadku dokonania przez Kupującego zmian w Zamówieniu mogących mieć wpływ na termin jego realizacji, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji Zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca wyśle do Kupującego email z informacją o zmianie Zamówienia z podanym innym terminem realizacji Zamówienia. Brak odstąpienia od Umowy przez Kupującego w terminie 3 dni od dnia otrzymania emaila o zmianie Zamówienia, uznane będzie przez Sprzedawcę za przyjęcie warunków zmienionego Zamówienia.

7.2.6. W przypadku rezygnacji z Zamówienia w całości lub w części Umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą (w całości lub części), a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy z zastrzeżeniem pkt. 7.2.7.

7.2.7. Zastrzega się, że w sytuacji wystąpienia następujących przesłanek łącznie:
 • rezygnacji bądź zmiany dla zamówień, które dotyczą produktu na indywidualne zamówienie i
 • zostały spełnione przesłanki do rozpoczęcia realizacji tego zamówienia,

Kupujący ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, które będą równoważne kosztom poniesionym na produkcję wyrobu od chwili rozpoczęcia realizacji do etapu w którym wpłynęło oświadczenie o odstąpieniu bądź rezygnacji. Stosowną informację na temat kosztów Sprzedający wyśle do Kupującego na podany przez niego adres email.

7.2.8. W przypadku rezygnacji z zamówienia następuje zwrot wpłaconych przez Kupującego należności na rachunek bankowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia rezygnacji.

8. Zasady odstąpienia od umowy sprzedaży

8.1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł Umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny z zastrzeżeniem pkt. 8.13.

8.2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7.

8.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres mailowy Sprzedawcy wskazany w potwierdzeniu zamówienia bądź listownie. Istniej możliwość złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej także do wiadomości Usługodawcy, z wykorzystaniem adresu mailowego kontakt@SteelDeco.pl.

8.4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

 • od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub upoważnioną przez niego osobę trzecią,
 • w przypadku realizacji Zamówienia etapami, od momentu objęcia w posiadanie ostatniego Towaru


8.5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą. Strony zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń.

8.6. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje obowiązywać.

8.7. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

8.8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, powstałe od momentu przeniesienia na Kupującego prawa własności Towaru do momentu odebrania Towaru przez Sprzedawcę.

8.9. Zwrotu Towaru należy dokonać bezpośrednio na adres Sprzedawcy wskazany w potwierdzeniu Zamówienia w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.

8.10. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy.

8.11. W przypadku, gdy Sprzedawca dopuści się zwłoki z odebraniem zwracanego przez Kupującego Towaru, Kupujący będzie mógł odesłać Towar na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

8.12. W przypadku odstąpienia od umowy następuje zwrot wpłaconych przez Kupującego należności na rachunek bankowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8.13. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów, w której przedmiotem świadczenia jest:
 • Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Serwis wyświetla informację o dodaniu do Koszyka Produktu, którego Konsument nie będzie mógł zwrócić oraz informuje go o tym, w trakcie, a także po złożeniu Zamówienia.
 • W sytuacji w której nastąpiło wykorzystanie całej usługi tj. wykorzystanie praw do projektów na rzecz Konsumenta lub wyprodukowanie mebla według projektu zakupionego przez konsumenta na jego zlecenie, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy.

9. Umowne prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

9.1. Sprzedawca może wykonać umowne prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, w czasie 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy z Kupującym. Prawo to przysługuje Sprzedawcy w przypadku: braku możliwości nawiązania kontaktu z Kupującym w ciągu 7 dni roboczych od momentu zawarcia Umowy sprzedaży, celem poczynienia ustaleń niezbędnych dla realizacji Zamówienia (np. potwierdzenie adresu i terminu dostawy) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, braku wpłaty przez Kupującego w ciągu 7 dni roboczych od momentu zawarcia Umowy sprzedaży należności warunkującej rozpoczęcie realizacji Zamówienia, innych przypadkach opisanych w niniejszym regulaminie związanych z brakiem wywiązywania się ze zobowiązań przez Kupującego.

9.2. W przypadkach odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę z przyczyn wskazanych w niniejszym regulaminie, Sprzedawca korzystając z umownego prawa odstąpienia od Umowy, może od Zamówienia odstąpić w tym zakresie, w jakim z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, nie może on zrealizować Zamówienia, o czym Kupujący zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w Serwisie.

9.3. W przypadku umownego odstąpienia od Umowy przez Sprzedawcę, Umowę uważa się za niezawartą w takim zakresie, w jakim nastąpiło odstąpienie od Umowy. Zwrotu należnych Kupującemu kosztów będzie dokonuje się według zasad opisanych w niniejszym regulaminie.

10. Świadczenie zastępcze oraz anulowanie zamówienia

10.1. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w terminie określonym w Zamówieniu lub z innych powodów, Sprzedawca poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji, wysyłając wiadomość na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Kupującego, w terminie 7 dni od momentu zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację Zamówienia.

10.2. W przypadku, gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca w formie mailowej może zaproponować Kupującemu:

 • anulowanie całości Zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Kupującego, Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia),
 • anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym wcześniej terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Kupującego, Zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),
 • podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Kupującego wysłanie składających się na Zamówienie Produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Kupujący nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem Zamówienia na kilka wysyłek).


10.3. W przypadku, gdy Kupujący nie wybierze żadnego z zastępczych sposobów realizacji Zamówienia w ciągu 7 dni roboczych, z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, Sprzedający dostarczy Kupującemu Produkty, co do których Zamówienie może być zrealizowane w terminie. W pozostałym zaś zakresie, Sprzedający korzystając z Umownego prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym regulaminie może po bezskutecznym upływie tego terminu Zamówienie anulować w tej części, w której Kupujący nie podjął decyzji, o czym zostanie on powiadomiony na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany w Serwisie.

10.4. W przypadku anulowania Zamówienia, jeśli zapłata za przedmiot Zamówienia została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę (lub jej część- w przypadku realizacji Zamówienia w części) w trybie opisanym w niniejszym regulaminie.