Załącznik nr 9
Tryb postępowania w przypadku przerw technicznych oraz awarii

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Złożoność systemu informatycznego powoduje jednak, że mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Usługodawca stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

2. Usługodawca, w celu rozwoju Serwisu i minimalizacji ryzyka wystąpienia awarii, zmuszony jest do organizacji przerw technicznych w trakcie których Serwis bądź kluczowe jego funkcjonalności nie będą dostępne. W celu zmniejszania uciążliwości tych przerw będą one w miarę możliwości planowane na godziny nocne, a użytkownicy będą o nich informowani z należytym, najlepiej kilkunastogodzinnym wyprzedzenie, 

3. Przerwy techniczne mają szczególne znaczenie w przypadku transakcji licytacyjnych i dlatego w celu uniknięcia wpływu przerwy technicznej bądź awarii na ostateczną cenę transakcji zakłada się w przypadku jeśli przerwa techniczna bądź awaria:

  • trwa nie dłużej niż 12 godzin, Transakcje licytacyjne, których termin zakończenia przypada na okres przerwy oraz 2 godziny po przerwie, są przedłużane o 24 godziny (tj. termin ich zamknięcia przypada o 24 godziny później, niż to było pierwotnie ustalone);
  • trwa dłużej niż 12 godzin, wszystkie Transakcje, które trwały w momencie rozpoczęcia przerwy, są przedłużane o 24 godziny albo odpowiednio o wielokrotność tego okresu w przypadku awarii trwającej dłużej niż 24 godziny.

4. Za awarię bądź przerwę techniczną stanowiące podstawę do działań opisanych w pkt. 3 uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość lub wszyscy Użytkownicy utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji Serwisu związanych z przebiegiem transakcji licytacyjnych, w szczególności nie mogli się zalogować,  złożyć oferty bądź też działanie serwisu w zakresie wystawiania, edycji i zakupu projektów było niepoprawne i niezgodne z regulaminem.

5. Niezależnie od długości awarii technicznej, jeżeli którejkolwiek z Transakcji, z przyczyn technicznych, nie udało się przedłużyć i zakończyła się w czasie awarii, wówczas opłaty na rzecz Serwisu dotyczące tej Transakcji nie są naliczane, a już pobrane są zwracane w terminie nie dłuższym niż 14 dni. 

6. Decyzję o ewentualnych rekompensatach i zwrotach Usługodawca podejmuje każdorazowo po usunięciu błędu technicznego, uwzględniając jego rodzaj, długość trwania i skalę negatywnych skutków.